Sot, më 18.05.2021 në kuadër të projektit “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjëve, grave dhe grupeve në disavantazh”, projekt i përkrahur nga Bashkimi Europian; implementuar nga Jakova Innovation Center në partneritet me Komunën e Gjakovës , u organizua tryeza e rrumbullakët me akterë të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile.
Në këtë tryezë u diskutua mbi zhvillimin e Analizës së Tregut të punës në komunat Gjakovë, Deçan dhe Junik duke konsideruar këndvështrimet dhe kontributin e palëve pjesëmarrëse.
Ky aktivitet do të pasohet më masa konkrete të trajtimit të problematikës së punësimit, siç janë: Programet e specializuara trajnuese, puna praktike dhe përkrahja financiare në formën e granteve për bizneset startup nga të rinjtë, gratë dhe grupet e pafavorizuara.
ENG
Today, with 18.05.2021 in the context of the project “United towards the empowerment of young people, women and disadvantaged groups”, a project supported by the European Union; implemented by Jakova Innovation Center in partnership with the Municipality of Gjakova, a round table was organized with actors from the business community and civil society.
This roundtable discussed the development of Labor Market Analysis in the municipalities of Gjakova, Deçan and Junik, considering the views and contribution of the participating parties.
This activity will be followed by concrete measures to address employment issues, such as: Specialized training programs, internships and financial support in the form of grants for startup businesses by young people, women and disadvantaged groups.